Fun Radio - 93.90 MHz. - 1.5kW


Pictures taken on September 11 2022